#375: Chương 375: Bệ hạ, có thể mặc quần áo vào không?